If you are not redirected automatically, follow the link to facebook.com/inakost
Bookmark and Share
Mdi > Media-monitorNdej pre inakos
Dtum pridania:: 26.1.2009, Autor: Oga Pietruchov, zdroj sme

Európa má od tohto týda prelomové rozhodnutie súdu, ktoré môe pomôc odstráni predsudky voi homosexuálom.

Európsky súd pre udské práva vyniesol v prípade E.B. vz. Francúzsko prelomové rozhodnutie. Pred desiatimi rokmi si 45-roná uiteka v materskej škôlke podala iados o adopciu dieaa. Pri rozhovore uviedla, e osem rokov ije v stabilnom vzahu inou enou, psychologikou R.

Hoci kvalifikácia a schopnos vychováva diea bola u nej u pre povolanie nesporná, jej iados o adopciu bola „v záujme dieaa“ odmietnutá, vraj pre absenciu rodiovského vzoru. Bolo zrejmé, e hlavným dôvodom bola jej homosexualita. Súd v Štrasburgu uznal, e takéto zaobchádzanie je diskriminané a porušuje právo jednotlivca na súkromný ivot. Hoci pri rozhodnutí nejde o právo páru na adopciu spoloného dieaa, pre homosexuálnu komunitu znamená význaný krok vpred.

Je len symbolické, e rozhodnutie súdu prichádza po minulom roku, ktorý bol v Európskej únii deklarovaný ako Európsky rok rovnosti príleitostí. Z pohadu na slovenskú realitu je jasné, e rovnos príleitostí pre slovenské homosexuálne páry je len ilúzia, zaleka nezodpovedajúca praxi. Kým vyspelé krajiny uznávajú minimálne právo homosexuálov na legalizáciu partnerského vzahu (registrované partnerstvo) alebo dokonca manelstvo, diskusia medzi našimi politikmi je iba na zaiatku.

Napriek všemonej snahe konzervatívnych kruhov sa však ani u nás sa vývoj zastavi nedá a rozhodnutie štrasburského súdu je záväzné aj pre Slovensko. Ako povedal Štrasburg, súkromný ivot je právom kadého loveka bez ohadu na jeho sexuálnu orientáciu. Preto by aj u nás mala adopcia dieaa homosexuálnym párom presta by tabu témou.

Zákon o rodine hovorí, e „ako spoloné diea môu maloletého osvoji len manelia“, o a priori vyluuje homosexuálny pár. Hoci zákon dáva aj jednotlivcovi právo na osvojenie, vdy je rozhodujúci záujem dieaa. Iste, proti tomu sa nedá namieta, polemizova sa dá však o tom, ako sa najlepší záujem vykladá. Je to ivot v detskom domove i profesionálnej rodine alebo ivot v usporiadanom homosexuálnom vzahu? Homosexualita predsa nie je spoloensky škodlivá a u vôbec nie nákazlivá. Reálne nebezpeenstvo na ohrozenie zdravého vývoja dieaa i jeho záujmu vôbec neexistuje a rodiovská láska nezávisí od pohlavia rodiov. Aj na Slovensku ijú lesbické páry, ktoré vychovávajú svoje biologické deti z predchádzajúcich vzahov bez akýchkovek problémov.
 

Oproti tomu aj v „prirodzených“ – ítaj heterosexuálnych – rodinách ije nemálo detí, ktoré sú zanedbávané a týrané, asto spolu s matkou. Napriek tomu nikto nespochybuje schopnos a legitimitu heterosexuálnej rodiny ako takej.

Predsudky, ktoré konzervatívne kruhy šíria voi gejom a lesbám, svedia o iba ich vlastnej netolerancii a malosti. Ich argumenty o „ochrane rodiny“ alebo „záujme dieaa“ pri hlbšom pohade neobstoja. Ako môe ktorúkovek rodinu ohrozi homosexuálny pár, ijúci v registrovanom partnerstve? Ako povedala známa lesba Martina Navrátilová, najväším ohrozením heterosexuálnej rodiny je heterosexuálny rozvod. Je teda naase presta robi z homosexuality strašiaka a vymaza homofóbiu z nášho slovníka. Slovenskej spolonosti tolerancia voi „inakosti“ iba prospeje.
 

Olga Pietruchová (Autorka je. zo Spolonosti pre plánované rodiovstvo)

zdroj: http://komentare.sme.sk/c/3695840/Nadej-pre-inakost.html 

-->