If you are not redirected automatically, follow the link to facebook.com/inakost
Bookmark and Share
Vyjadrenie Iniciatvy Inakos k snahm KDS zviditeni sa za pomoci gejov a lesieb
Dtum pridania:: 19.1.2009, Autor: Jlius Koleni

Iniciatíva Inakos vníma návrh KDS, aby bol prijatý ústavný zákon potvrdzujúci, e manelstvo je zväzok mua a eny, ktorým by sa tie mala znemoni právna ochrana párov rovnakého pohlavia, ako snahu niektorých politikov a politických strán o zviditenenie sa pomocou homosexuálov. Je smutné, ak v súasnej vánej celospoloenskej situácii nevedia títo politici oslovi obanov inou témou, ako opakovaným strašením homosexuálmi.

Na Slovensku nie je spochybované manelstvo ako zväzok mua a eny. Nie je tomu tak ani v návrhu na zavedenie inštitútu registrovaného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia, ktorý Iniciatíva Inakos predloila ako podklad pre vypracovanie nového Obianskeho zákonníka. Tento zákon má odstráni diskrimináciu párov rovnakého pohlavia na základe ich sexuálnej orientácie a umoni im naplni svoje základné udské právo - prei svoj ivot dôstojne a plnohodnotne. 

V Správe o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v rokoch 2004 - 2008, ktorú prijal Európsky parlament v stredu 14. januára 2009 sa hovorí:

„Európsky parlament vyzýva tie lenské štáty, ktoré tak doposia neuinili, aby prostredníctvom uplatnenia zásady rovnosti prijali legislatívne kroky na odstránenie diskriminácie, ktorej sú vystavené niektoré páry na základe sexuálnej orientácie“.

Aj aktuálne sociologické prieskumy potvrdzujú, e obania Slovenska nezaspali v 19. storoí a v zásade nemajú námietky proti prijatiu zákona o registrovanom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia tak, ako je to dnes u vo väšine štátov EÚ, ktoré rešpektujú základné udské práva, ako je aj právo všetkých obanov na plnohodnotný a dôstojný ivot.

Sme presvedení, e aj na Slovensku bude raz takýto zákon prijatý a táto téma prestane by zneuívaná na politické úely. 
 

Július Koleni

predseda správnej rady Iniciatívy Inakos

e-mail: julius.kolenic@inakost.sk

 

-->