If you are not redirected automatically, follow the link to facebook.com/inakost
Bookmark and Share
Podporovateov registrovanch partnerstiev pribda, odporcov ubda
Dtum pridania:: 14.08.2012, Autor: Iniciatva InakosObianske
zdruenie Iniciatíva Inakos realizovalo s podporou Rosa Luxemburg Foundation v júli 2012 prostredníctvom Agentúry FOCUS prieskum verejnej mienky na reprezentatívnej vzorke obyvatestva SR - 1026 osôb.

Rovnako, ako prieskumy z júna 2008 a septembra 2009, aj tento prieskum potvrdil, e verejná mienka je u v znanom rozsahu posunutá v prospech prijatia zákona o registrovanom partnerstve. Zástancov zákona bolo v júli 2012 u o 9 % viac ako jeho odporcov, o je nárast o 5 % od roku 2009.

Prijatie zákona o registrovanom partnerstve by urite alebo skôr áno podporilo 47 % respondentov (urite alebo skôr nie 38 % a nevie 15 %).

Prieskum tie opätovne potvrdil, e  verejnos nemá výhrady k reálnemu obsahu tohto zákona. Na otázku, ktoré z nasledujúcich práv a povinností by mali ma osoby rovnakého pohlavia, teda dvaja gejovia alebo dve lesby ijúce ako pár, odpovedalo urite áno alebo skôr áno:


>> prístup k informáciám o zdravotnom stave partnera/partnerky – 75  % respondentov,

>> nárok na vono v zamestnaní pri úmrtí partnera/partnerky na zabezpeenie pohrebu – 73  % respondentov,

>> nárok na priznanie ošetrovného poas opatrovania chorého partnera/partnerky –    61  % respondentov,

>>  právo navzájom po sebe dedi – 60 % respondentov,

>> nárok na vono v zamestnaní, ak partner/partnerka potrebuje sprievod k lekárovi –    58  % respondentov,

>>   monos vytvára bezpodielové spoluvlastníctvo – 57  % respondentov,

>> vzájomnú vyivovaciu povinnos medzi partnermi/partnerkami – 50  % respondentov (iba 31 % odpovedalo urite nie alebo skôr nie),

>> nárok na poberanie dôchodku po zosnulom partnerovi/partnerke – 48 % respondentov (iba 36 % odpovedalo urite nie alebo skôr nie),

>>  právo ma daové úavy – 45 % respondentov (iba 38 % odpovedalo urite nie alebo skôr nie).


Prieskumy verejnej mienky dlhodobo opakovane potvrdzujú, e na Slovensku sú splnené spoloenské predpoklady na prijatie zákona o registrovanom partnerstve tak, ako je to dnes u vo väšine štátov EÚ.

„Vyzývame politikov hlásiacich sa k hodnotám, ktoré uznávajú štandardné európske  politické zoskupenia, aby konene prijali zákon o registrovanom partnerstve. Na Slovensku sú na prijatie tohto zákona u dávno splnené všetky spoloensko-politické predpoklady.“ uviedol zástupca Iniciatívy Inakos Július Koleni.V Bratislave da 14. augusta 2012

Iniciatíva Inakos

-->