If you are not redirected automatically, follow the link to facebook.com/inakost
Bookmark and Share
Web Homofobia.sk vyzva lesby a gejov hlsi diskriminciu
Dtum pridania:: 05.04.2011, Autor: redakcia
Iniciatíva Inakos spúša internetovú stránku Homofobia.sk, urenú na hlásenie, monitorovanie a prevenciu homofóbnych incidentov, poskytovanie informácií pre obete útokov a diskriminácie na Slovensku.
 
Príiny a príklady homofóbie

Medzi bené príiny homofóbneho správania sa patrí napríklad náboenské presvedenie, ktoré popiera sex a/i homosexualitu, alej minimálny sociálny kontakt s lesbami, gejmi, bisexuálne a transsexuálne orientovanými (LGBT) umi, i strach z nestability vlastnej sexuálnej identity.

Príkladmi homofóbie sú vyjadrenia, e LGBT udia sa by sa mali zo svojej orientácie liei, e homosexualita je choroba, alej pouívanie nadávok voi LGBT, alebo odmietnutie prijatia do práce na základe sexuálnej orientácie. Homofóbia sa ia prejavuje aj fyzickými útokmi (napr. na Dúhovom pochode 2010 v Bratislave), i zo strany štátnych inštitúcií (neuznávanie lesbických a gejských partnerstiev).

Správa o diskriminácii a homofóbii od Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) z novembra 2010 preukázala, e LGBT udia sú nútení preíva v tichosti a neviditenosti, musia trpie násilné útoky a sú diskriminovaní, napríklad na pracovisku, pri poskytovaní ubytovania alebo pri presahovaní sa do inej lenskej krajiny. „Slovenskí politici sú priamo zodpovední za to, e naša krajina ešte stále porušuje záväznú Smernicu EÚ o vonom pohybe obanov  platnú od roku 2006. Je to štátom sponzorovaná diskriminácia zahraniných i zmiešaných homo-párov“, komentuje Július Koleni z Inakosti.

 
Homofóbia škodí všetkým

Dôsledky homofóbie sú negatívne pre LGBT-menšinu, ale aj pre hetero-väšinu. LGBT udia asto zaívajú stres z neakceptácie okolím, o môe vies k zvýšenému výskytu depresií a k prehnane nízkemu sebahodnoteniu. Sú asto okolím nútení k pretvárke, musia mrha svoju energiu na nechcený “dvojitý ivot”. Mladí LGBT udia môu ma kvôli homofóbii akosti s prospechom, môe to vies k záškoláctvu i k predasnému ukoneniu štúdia. Znevýhodnením LGBT oproti iným menšinám je, e asto nenájdu podporu ani u svojej rodiny. Niektorých homofóbne okolie ia dovedie a k samovrade.

Homofóbia však ubliuje aj hetero-uom, aj preto, lebo núti všetkých dodriava rigidné rodové roly a vedie mnohých mladých udí, bez ohadu na ich orientáciu, k predasnej sexuálnej aktivite - aby potvrdili sebe aj iným, e sú „normálni“. Môe vies aj k stigmatizácii hetero-udí, ktorí sú inými vnímaní ako homosexuáli.

 
 
Webstránka Homofobia.sk
 

Úlohou webstránky Homofobia.sk je poskytnú lesbám, gejom, bi a trans uom, ich priateom a rodine nástroj na hlásenie homofóbnych incidentov, monitorova incidenty, a zárove poskytova základné rady, kontakty a odkazy na alšie informácie pre boj s homofóbiou.

Inakos chce monitorova hlásené prípady a podporova príslušné inštitúcie ako Políciu, Slovenské stredisko pre udské práva, Ombudsmana a alšie, aby pomáhali obetiam primerane a o najskôr. „Radi by sme LGBT uom a ich blízkym na Slovensku ponúkli aspo minimálnu oporu v rámci našich dobrovoníckych moností.  Diskriminácia a útoky ani voi tejto menšine nesmú by prehliadané ,” vysvetuje Ján Benec z Inakosti. Súasou webu Homofobia.sk je online formulár, cez ktorí môu udia aj anonymne nahlási homofóbne incidenty, ktoré zaili oni sami, ich priatelia, spoluiaci alebo ich rodina. Ak si to nahlasovate/ka elá, jej/jeho hlásenie sa môe posunú na riešenie zodpovedným inštitúciam.

“Ke patríte k väšine, máte pocit, e celý svet, všetci udia sú ako vy, alebo by mali by ako vy. O uoch, ktorí sú v menšine – oznaovaní ako „iní“ , vieme málo, nesnaíme sa rozumie, máme predsudky, mono aj strach práve preto, e ich nepoznáme. Mnohokrát práve zo strachu z nepoznaného, z neochoty zmeni názor, zbavi sa stereotypov, pramení necitlivos, útoky, nepochopenie. Tento projekt môe by vekou pomocou pre všetkých, koho sa týka – pre nás všetkých,” komentuje vznik webstránky Homofobia.sk psychologika Hana Smitková.

 
Iniciatíva Inakos,
Bratislava 5.4.2011 

 


 
 
-->