/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - O T V O R E N L I S T
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

O T V O R E N L I S T

2006-11-23 12:28:23
Predstavitelia Iniciatvy Inakos s presveden, e ak sa kandidt poka o post primtora Bratislavy, hlavnho mesta Slovenskej republiky, mal by ma pozitvny vzah k rznorodosti a inakosti v spolonosti a zobra na seba povinnos akceptova potreby aj tejto, vinou spolonosti opomnanej, meniny.

Mnoh by povedali, e v naej spolonosti je vea inch, dleitejch, oblast na ktor by sa mala zameriava pozornos politickch piiek. Treba si vak uvedomi, e existuje nezanedbaten as obanov, pre ktorch s prve nami formulovan otzky podstatou kvality ich ivota.

Naim cieom je zisti hodnotov priority a princpy kandidtov, ktor bud podkladom pre nae odporania homosexulne orientovanm spoluobanom a naim priaznivcom.

Odpovede na otzky, uveden v prlohe tohto listu oakvame na e-mailovej adrese: julius.kolenic@zoznam.sk do pondelka 27.11. 2006 do 18,00 hod.

Tento otvoren list bol zaslan vetkm kandidtom na post primtora Bratislavy a spolu s odpoveami na poloen otzky bude poskytnut tlaovm agentram, tlai a elektronickm mdim v priebehu kampane na vobu primtora Bratislavy.

S pozdravom

J l i u s K o l e n i
predseda sprvnej rady
Iniciatvy Inakos

Prloha otzky pre kandidtov na post primtora Bratislavy

Otzky pre kandidtov na post primtora Bratislavy, hlavnho mesta Slovenskej republiky

  1. Maj homosexulne orientovan udia prvo na plnohodnotn ivot bez strachu z diskrimincie?


  2. Maj homosexulne orientovan udia prvo na astn ivot v partnerskom zvzku?


  3. M tt povinnos vytvori aj homosexulne orientovanm obanom podmienky na plnohodnotn ivot tak, ako ktormkovek inm obanom?


  4. Zasli si spoluitie dvoch homosexulne orientovanch ud zkonn pravu, v zujme upevnenia trvalosti ich vzahu a zabezpeenia partnerskch istt na rovni zkona?


  5. Chcete by primtorom Bratislavy vyuvajcim pozitvny potencil rznorodosti a inakosti jej obyvateov?


  6. o mienite urobi pre to, aby sa homosexulne orientovan obania a spolu ijce homosexulne pry ctili v Bratislave slobodne a bezpene?
*/