/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Zrovnoprvnenie homosexulov m dosiahnu projekt Sme tu - dni inakosti
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Zrovnoprvnenie homosexulov m dosiahnu projekt Sme tu - dni inakosti

2007-02-22 09:18:34
Projekt s podtitulom Na ceste k spravodlivosti realizuje Iniciatva Inakos v spoluprci so Slovenskm nrodnm strediskom pre udsk prva (SNSP) na zklade vzvy Sekcie udskch prv a menn radu vldy Slovenskej republiky. Projekt je financovan z fondov E a zo ttneho rozpotu. Novinrov o tom dnes informoval Jlius Koleni z Iniciatvy Inakos.

Hlavnm cieom projektu je zviditenenie homosexulnej meniny ako rovnocennej sasti slovenskej a eurpskej spolonosti. Mal by poda slov Marina Vojteka z Iniciatvy Inakos vytvori priestor na ron celospoloensk diskusiu o tom, e homosexuli tvoria rovnocenn meninu s inmi meninami. Projekt m celoron psobnos. Rozdelen je do tyroch ast zvanch Diskrimincia, Cesta k rovnoprvnosti, Pravda alebo osamelos a Rznorodo a zrove spolone.

Prvnu pomoc bud mc udia diskriminovan v dsledku ich sexulnej orientcie hada na telefnnom sle SNSP 02/208 50 111, ktor bude dostupn v ase od 9.00 h do 14.00 h, alebo na e-mailovej adrese info@snslp.sk, i na e-mailovej adrese iniciatvy Inakos diskriminacia@inakost.sk. Na podnet diskriminovanej osoby zan aktivisti iniciatvy problm analyzova s prvnikmi, priom im bezplatn prvnu pomoc poskytne SNSP.

Informcie o problematike diskrimincie homosexulov sa udia dozvedia z diskusnch relci v rozhlase a z odbornch seminrov na tmy tkajce sa naprklad rodovch stereotypov, homofbie, ale aj legislatvnej pravy spoluitia rovnakopohlavnch prov.

Iniciatva Inakos venuje vznamnmu aktivistovi v boji proti sexulnej diskrimincii Ivanovi Pogaiovi vstavu vtvarnch diel, ktorej vernis sa bude kona v letnch mesiacoch v Bratislave. alou bude edukano - umeleck putovn vstava, ktor tematicky ukonia diskusn relcie v rozhlase.

Sasou projektu bude na jese tohto roka putovn divadeln predstavenie hry Norman, si to ty? autorov Rona Clarka a Sama Bobricka zaoberajce sa tmou coming outu, teda procesom uvedomenia si sexulnej odlinosti.

V rmci projektu vyhlasuje Iniciatva Inakos sa Coming out - art, do ktorej bud zaraden diela vizulneho umenia. Zujemcovia o sa by mali svoje prce dorui na adresu Iniciatvy Inakos do 31. mja. Vyvrcholenm sae bude medzinrodn kolo v jli tohto roka v Antverpch v Belgicku, ktorho sa zastnia traja najspenej. Iniciatva Inakos zaala svoju innos v roku 2000 ako platforma niekokch obianskych zdruen. Na jese roku 2006 sa pretransformovala do obianskeho zdruenia s vlastnou prvnou subjektivitou.

ra som

22. 2. 2007 15:43:00 | Copyright TASR 2007

*/