/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Pre aktivistov a aktivistky: letk ku kampani
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Pre aktivistov a aktivistky: letk ku kampani

2006-05-06 13:25:12

Narodili sme sa heterosexulnym rodiom a svoju sexulnu orientciu sme si nevybrali. Proste ju mme - tak ako ju mte aj vy.

Viete, e nie je ahk njs loveka, ktor by bol s vami v dobrom aj v zlom a ktor by vs bil tak ako vy jeho. A ke ho konene njdete, chcete s nm i a tvori s nm pr.

Vy mete uzavrie manelstvo, a to aj vtedy, ak nechcete alebo nemete ma deti.

A o my? Preo my nesmieme speati nae registrovan partnerstvo a pred radom potvrdi, e sme a chceme by pr?

o konkrtne vm bude preka, ak sa schvli zkon o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia tak ako v krajinch ako Nemecko, Franczsko, Vek Britnia, panielsko, esko...?

Zkon nijako neohroz manelstvo, lebo manelstvo je zvzok mua a eny s hlavnm cieom vychovva deti, priom registrovan partnerstvo je zvzok dvoch osb rovnakho pohlavia s cieom i spolon ivot v ttom uznanom zvzku. Zkon nebude umoova adopciu det registrovanmi partnermi.

Hovorte, e sa meme ma radi, ale e nm m stai uzatvra notrske zmluvy a tak si vyriei vetky registrovan situcie. Naozaj verte, e sa na kad situciu hod nejak papier? Nehod...

Zmluvy s intittom skromnho prva a nezavzuj in osoby ne tie, ktor zmluvu podpsali.

Zmluvy predstavuj nhradn a nedostaton rieenie bench situci kadodennho ivota dvoch ud ijcich v partnerskom vzahu a nestaia na pokrytie vetkch oblast skromnho a spoloenskho ivota v dostatonom rozsahu.

Ak by sa ponechalo rieenie otzok benho ivota registrovanch partnerov len na skromn zmluvy, tak si ich bude kad pr riei inak. Ak vak bude jeden zkon o registrovanom partnerstve, bud vetky prvne veci dleit pre vzah rieen jednotne a bud tak jasne itaten pre vetkch - banky, potu, lekrov, zamestnvateov, dediov, domovy dchodcov atp. Odpadne nutnos zakadm vytiahnu z taky prslun zmluvu, priom bude vdy otzne, i tto zmluvu zamestnvate, rad i banka uznaj za dostaton.

Preto treba aby bol jeden jednoznan doklad, ktorm tt ako reprezentant verejnej moci delegovanej obanmi potvrd, e ide o registrovan partnerstvo s obsahom, ktor je dan v zkone a je pre vetky registrovan partnerstv rovnak a registrovan partneri potvrdia pred ttnym orgnom, e s naozaj registrovanmi partnermi v plnom rozsahu zkonom danch vzjomnch prv a povinnost.

www.zivotnepartnerstvo.sk

*/