/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Otvoren list Iniciatvy Inakos poslankyni NR SR za KSS Dagmar Bollovej
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Otvoren list Iniciatvy Inakos poslankyni NR SR za KSS Dagmar Bollovej

2006-05-10 18:27:20

Tvrdili ste, e poda lekrov je homosexualita choroba, odchlka v zdravotnom a psychickom stave. Zsadne ste odmietli podpori takto zkon a prehlsili ste, e toto je zrove nzorom vekej viny lenov KSS. To, e takto zkon, schvlen prednedvnom v eskej republike, predkladala poslankya Komunistickej strany iech a Moravy (KSM) ste oznaili za iveln vbuch slobody v eskej republike.

Homosexualita bola vyraden zo zoznamu chorb Americkou psychiatrickou asociciou u v roku 1973 a v celosvetovom meradle Svetovou zdravotnckou organizciou v roku 1992. Je prekvapujce, e tto informcia sa k Vm dodnes nedostala.

V marci 2006 sme sa obrtili na 11 najvznamnejch politickch strn s otzkou, i a akm spsobom podporia v novom volebnom obdob vypracovanie a prijatie zkona o registrovanom (registrovanom) partnerstve. Od KSS, ktorej ste lenkou, sme dostali odpove z 30. 03. 2006 , ktor podpsal Dr. Ladislav Jaa, tajomnk V KSS.

V liste nm vedenie Vaej politickej strany navrhuje konkrtnu spoluprcu Vaich a naich prvnikov na naformulovan nvrhu textu, ktor by dal prvny rmec registrovanmu partnerstvu ponc jeho registrciou, cez problmy, vyskytujce sa v styku s radmi a pod., a po jeho znik (vrtane rozchodu partnerov).

Na zver kladne formulovanej odpovede Dr. Jaa kontatuje, e vzhadom na to, e programovm cieom naej strany je odstrnenie akchkovek foriem diskrimincie, snaha o plnohodnotn a dstojn ivot obanov bez vnimky, nebude pre ns problm podpori prijatie zkona o registrovanom partnerstve.

Nechceme komentova rozpor medzi Vaimi vyhlseniami v STV a listom tajomnka V KSS. Tento rozpor povaujeme za Vau vntrostrancku zleitos.

Dovoujeme si vak poiada Vs, ven pani poslankya, aby ste sa poksili znovu sa zamyslie nad tm, m konkrtne bude ohrozen udsk rod, ak dve osoby rovnakho pohlavia, ktor sa bez vlastnho priinenia narodili s odlinou sexulnou orientciou, bud i ako pr nielen v skrom ako dosia, ale aj verejne tak, aby to repektovali rady, zamestnvatelia, ttne a in intitcie? Ako konkrtne spsob uzatvorenie registrovanho partnerstva dvoch osb rovnakho pohlavia vymieranie udskho rodu?

V prlohe Vm prikladme zkladn prvnu a psychologick analzu konkrtnych aspektov registrovanch partnerstiev dvoch osb rovnakho pohlavia.

V zvere Vho vystpenia v STV ste sa dovolvali zdravho sedliackeho rozumu. Preto dfame, e budete ochotn zaobera sa vecnou argumentciou uvedenou v priloench materiloch.

S pozdravom JUDr. Eva Admkov

*/