/* Iniciatďż˝va Inakosďż˝ - Archív článkov - STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA<br> INICIATÍVA INAKOSŤ
Partneri:    Filmovďż˝ festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Teplďż˝ dve percentďż˝


© 2014 Iniciatíva Inakosť,
všetky práva vyhradené

Sponzorovanďż˝ hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
INICIATÍVA INAKOSŤ


2007-01-01 23:03:10

Článok II.
Poslanie združenia

  Poslaním združenia je ochrana ľudských práv a základných slobôd občanov s homosexuálnou orientáciou (ďalej len „menšina“) a zastupovanie tejto menšiny pred orgánmi štátnej správy a orgánmi miestnej samosprávy ako jej oficiálny a reprezentatívny zástupca. Svojou činnosťou poukazovať na diskrimináciu menšiny v spoločnosti a snažiť sa o jej odstránenie.

Článok III.
Ciele činnosti združenia

 1. Presadenie prijatia právnej úpravy spolužitia osôb rovnakého pohlavia.
 2. Presadzovanie a ochrana záujmov menšiny v majoritnej spoločnosti.
 3. Rozvoj občianskej spoločnosti rôznymi formami kultúrno-spoločenskej činnosti, rozširovanie informovanosti občanov v súlade s Ústavou SR a Deklaráciou ľudských práv a slobôd.
 4. Vydavateľská a publikačná činnosť.
  Najmä:
   a) podpora publikačnej činnosti, nákup a vydávanie rôznych publikácií, zborníkov, skrípt a pod.,
   b) príprava rozhlasových a televíznych relácií, realizácia internetových stránok a to v spolupráci nielen so slovenskými ale aj zahraničnými subjektmi.
 5. Osvetová a vzdelávacia činnosť. Najmä: a) výchovná činnosť pre školy , občanov, orgány štátnej správy a orgány samosprávy, podnikateľské a iné subjekty, b) organizovanie kurzov, seminárov, konferencií, kultúrnych, umeleckých, športových a spoločenských podujatí a pod., c) podpora účasti na výchovno-vzdelávacích, kultúrnych, umeleckých, športových a spoločenských podujatiach a pod., d) podpora študijných pobytov, stáží a návšteva škôl a vzdelávacích zariadení.

Článok IV.
Členstvo v združení

 1. Členmi združenia sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami združenia. Fyzické osoby sa môžu stať členmi združenia po dovŕšení veku 15 rokov.
 2. Členovia združenia, ktorí sú právnickými osobami, vykonávajú svoje práva a povinnosti v združení prostredníctvom svojho písomne povereného zástupcu.
 3. Členstvo v združení vzniká na základe písomnej žiadosti o prijatie za člena, dňom jej schválenia správnou radou a zaplatením členského príspevku určeného správnou radou. V období pred prvým (ustanovujúcim) valným zhromaždením vzniká členstvo v združení dňom schválenia písomnej žiadosti o prijatie za člena prípravným výborom združenia a zaplatením členského príspevku určeného prípravným výborom združenia.
 4. Členstvo v združení zaniká:
   a) vystúpením - dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení na adresu združenia,
   b) vylúčením - dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení,
   c) smrťou alebo zánikom člena združenia,
   d) zánikom združenia.
 5. Člen združenia má najmä nasledovné práva:
   a) zúčastňovať sa na všetkých činnostiach združenia,
   b) voliť a od 18 rokov byť volený do všetkých orgánov združenia,
   c) obracať sa na orgány združenia s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami,
   d) byť úplne a pravdivo informovaný o všetkých činnostiach združenia a jeho orgánov ako aj o jeho hospodárení.
 6. Člen združenia má najmä nasledovné povinnosti:
   a) dodržiavať stanovy združenia,
   b) plniť uznesenia orgánov združenia,
   c) zodpovedne vykonávať zverené úlohy a funkcie v súlade so záujmami členov, poslaním a cieľmi činnosti združenia,
   d) chrániť majetok združenia a jeho dobré meno,
   e) platiť členské príspevky vo výške určenej správnou radou.

Článok V.
Partneri a sympatizanti združenia

 1. Právnické osoby môžu získať štatút partnera združenia a fyzické osoby sa môžu stať sympatizantom združenia.
 2. Štatút partnera vzniká podpisom zmluvy o súčinnosti; ak ide o občianske združenie, tak sa táto zmluva uzatvára podľa § 16 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 3. Sympatizantom združenia sa stáva každý, kto odovzdá združeniu vyplnený formulár, ktorého obsah a formu určuje správna rada a tým vyjadrí podporu poslaniu združenia a cieľom jeho činnosti. Sympatizant združenia má právo zúčastňovať sa na všetkých činnostiach združenia, obracať sa na orgány združenia s návrhmi a pripomienkami a byť úplne a pravdivo informovaný o všetkých činnostiach združenia a jeho orgánov.
 4. Postavenie sympatizanta združenia fyzická osoba stratí, ak konala v rozpore s poslaním a cieľmi činnosti združenia, a to dňom rozhodnutia správnej rady o strate postavenia sympatizanta.

Článok VI.
Orgány združenia

  Orgánmi združenia sú:
   a) valné zhromaždenie,
   b) správna rada,
   c) predseda správnej rady,
   d) dozorná rada.

Článok VII.
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
 2. Členmi valného zhromaždenia sú všetci členovia združenia.
 3. Valné zhromaždenie zvoláva správna rada podľa potreby, spravidla raz za rok.
 4. Správna rada je povinná zvolať valné zhromaždenie, ak ju o to písomne požiada viac ako 1/3 všetkých členov združenia alebo člen správnej rady alebo dozorná rada.
 5. Na rokovaniach valného zhromaždenia sa zúčastňuje každý jeho člen osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu. Členovia združenia, ktorí sú právnickými osobami, sa zúčastňujú na valnom zhromaždení prostredníctvom svojho písomne povereného zástupcu.
 6. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Ak ani hodinu po začatí valného zhromaždenia nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia, valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v takom počte, v akom sa zišlo.
 7. Rozhodnutie valného zhromaždenia sa prijíma hlasovaním. Každý člen združenia má jeden hlas. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov združenia.
 8. Na rokovaní valného zhromaždenia alebo na jeho časti sa môžu zúčastniť aj partneri a sympatizanti združenia, ak tak rozhodne správna rada. Partneri a sympatizanti združenia nie sú oprávnení na rokovaní valného zhromaždenia hlasovať.
 9. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
   a) schvaľovanie stanov združenia, ich zmien a doplnkov,
   b) voľba a odvolanie predsedu a členov správnej rady,
   c) voľba a odvolanie predsedu a členov dozornej rady,
   d) schvaľovanie rozpočtu združenia,
   e) prerokovanie a schvaľovanie správy o činnosti a hospodárení združenia,
   f) rozhodovanie o zlúčení a zániku združenia,
   g) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveria tieto stanovy alebo rozhodnutie valného zhromaždenia.

Článok VIII.
Správna rada

 1. Správna rada je výkonným orgánom združenia. Riadi činnosť združenia medzi jednotlivými zasadnutiami valného zhromaždenia.
 2. Správna rada má nepárny počet členov, najmenej troch, vrátane jej predsedu.
 3. Členov správnej rady volí valné zhromaždenie spomedzi členov združenia, vrátane členov, ktorí sú právnickými osobami (Článok IV. bod 2. týchto stanov). Členmi správnej rady nesmú byť predseda a členovia dozornej rady.
 4. Funkčné obdobie členov správnej rady je dvojročné; do funkcie člena správnej rady možno byť zvolený opakovane.
 5. Rokovania správnej rady zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej raz za šesť mesiacov.
 6. Predseda správnej rady je povinný zvolať rokovanie správnej rady, ak ho o to požiada viac ako 1/2 jej členov alebo člen dozornej rady.
 7. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a jej uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa predsedov hlas počíta dvakrát.
 8. Správna rada najmä:
   a) zvoláva valné zhromaždenie a obsahovo pripravuje jeho rokovanie,
   b) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia,
   c) rozhoduje o výške členských príspevkov,
   d) pripravuje a schvaľuje vnútorný poriadok združenia a ďalšie vnútorné predpisy,
   e) rozhoduje o spôsoboch a formách realizácie poslania a cieľov činnosti združenia a o zásadných otázkach rozvoja združenia,
   f) zodpovedá za hospodárenie s prostriedkami združenia,
   g) prijíma návrh rozpočtu združenia,
   h) vymenúva a odvoláva hospodára združenia,
   i) sleduje činnosť a výsledky pôsobenia združenia a hodnotí ich,
   j) každoročne predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti a hospodárení združenia,
   k) rozhoduje o náhrade výdavkov pre členov správnej rady,
   l) rozhoduje o zlúčení a zániku združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
   m) v prípade likvidácie združenia ustanovuje jeho likvidátora.
 9. Členov správnej rady môže valné zhromaždenie odvolať v prípade, ak konali v rozpore s týmito stanovami, najmä s poslaním a cieľmi činnosti združenia alebo porušili predpisy o hospodárení združenia.
 10. Členstvo v správnej rade je čestná, dobrovoľná a neplatená funkcia.

Článok IX.
Predseda správnej rady

 1. Predseda správnej rady je štatutárnym orgánom združenia.
 2. Predsedu správnej rady volí valné zhromaždenie spomedzi členov správnej rady.
 3. Funkčné obdobie predsedu správnej rady je dvojročné a tá istá osoba môže byť do funkcie predsedu správnej rady zvolená opakovane.
 4. Predseda správnej rady koná v mene združenia navonok vo všetkých veciach okrem vecí, ktoré sú týmito stanovami vyhradené správnej rade alebo dozornej rade.
 5. Predseda správnej rady ďalej najmä:
   a) zvoláva rokovanie správnej rady,
   b) riadi činnosť združenia v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia a správnej rady,
   c) vypracováva správu o činnosti a hospodárení združenia a predkladá ju na rokovanie správnej rady.
 6. Predsedu správnej rady môže valné zhromaždenie odvolať v prípade, ak konal v rozpore s týmito stanovami, najmä s poslaním a cieľmi činnosti združenia alebo porušil predpisy o hospodárení združenia.

Článok X.
Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným a revíznym orgánom združenia.
 2. Dozorná rada má nepárny počet členov, spravidla troch, vrátane jej predsedu.
 3. Predsedu a členov dozornej rady volí valné zhromaždenie spomedzi členov združenia, vrátane členov, ktorí sú právnickými osobami (Článok IV. bod 2. týchto stanov). Členmi dozornej rady nesmú byť predseda a členovia správnej rady.
 4. Funkčné obdobie členov a predsedu dozornej rady je trojročné; do týchto funkcií môžu byť zvolení opakovane.
 5. Rokovania dozornej rady zvoláva jej predseda podľa potreby.
 6. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a jej uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov dozornej rady.
 7. Dozorná rada a jej členovia majú právo najmä:
   a) vykonávať kontrolu hospodárenia združenia, plnenia uznesení orgánov združenia, dodržiavania stanov združenia, vnútorného poriadku a ostatných vnútorných predpisov,
   b) kontrolovať činnosť združenia, predsedu a členov správnej rady,
   c) preskúmavať správu predsedu správnej rady o hospodárení združenia,
   d) zúčastňovať sa rokovaní správnej rady bez hlasovacieho práva,
   e) informovať správnu radu o zistených nedostatkoch, a podávať návrhy na ich odstránenie,
   f) podávať valnému zhromaždeniu správy o kontrolnej činnosti a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
   g) na základe žiadosti ktoréhokoľvek člena združenia podávať výklad stanov združenia záväzný pre všetkých členov a orgány združenia, a to uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov dozornej rady.
 8. Dozornú radu a jej predsedu môže valné zhromaždenie odvolať v prípade, ak konali v rozpore s týmito stanovami, najmä s poslaním a cieľmi činnosti združenia alebo porušili predpisy o hospodárení združenia.
 9. Členstvo v dozornej rade je čestná, dobrovoľná a neplatená funkcia.

Článok XI.
Zásady hospodárenia združenia

 1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením, v súlade s vnútornými predpismi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Hospodárenie združenia vedie hospodár, v úzkej súčinnosti so správnou radou. Hospodár združenia zodpovedá za správnosť vedenia účtovníctva združenia.
 3. Rozpočet združenia sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok.
 4. Návrh rozpočtu zostavuje a predkladá na rokovanie správnej rady hospodár združenia najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka.
 5. Správna rada po prijatí návrhu rozpočtu združenia predkladá valnému zhromaždeniu rozpočet na schválenie spravidla do 31. januára, najneskôr však do 31. marca príslušného roka.
 6. Združenie nakladá s majetkom a finančnými prostriedkami efektívne.
 7. Všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok združenia je jeho nedotknuteľným vlastníctvom a slúži výhradne na plnenie poslania a cieľov činnosti združenia.
 8. Kontrolu čerpania rozpočtu a hospodárenia združenia vykonáva dozorná rada.
 9. Príjmami združenia sú najmä:
   a) členské príspevky,
   b) dary, granty, dotácie a príspevky od fyzických osôb, právnických osôb, od orgánov štátnej správy alebo orgánov samosprávy,
   c) výnosy z verejných zbierok,
   d) výnosy z majetku,
   e) príjmy z dedičstva,
   f) príjmy z činností vykonávaných pri naplňovaní cieľov združenia,
   g) príjmy z hospodárskej a podnikateľskej činnosti,
   h) finančné príspevky registračné, licenčné, konferenčné a pod.
 10. Združenie si môže zriadiť účty v bankových inštitúciách. Dispozičné právo k účtom bude mať predseda správnej rady a hospodár združenia. Predseda správnej rady môže zriaďovať a rušiť dispozičné práva k účtom aj pre členov správnej rady.

Článok XII.
Zánik združenia

 1. Združenie môže zaniknúť:
   a) rozhodnutím valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením,
   b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
 2. Pred zánikom združenia rozpustením, správna rada ustanoví likvidátora.
 3. Likvidátor najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky združenia a likvidačný zostatok použije podľa rozhodnutia správnej rady, avšak výlučne na všeobecno-prospešné a charitatívne účely.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

  Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom podania návrhu na registráciu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a účinnosť dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

*/