/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Iniciatva Inakos sa predstav aj na Pohode
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Iniciatva Inakos sa predstav aj na Pohode

2006-07-10 14:26:00
"Cieom asti Inicitvy Inakos na festivale Pohoda je nielen prezentova projekt Kto je kto?, ale najm napa jeho cie -  zskavanie podpory  petcie  za  registrovan  partnerstvo dvoch osb rovnakho pohlavia," uviedla v tejto svislosti Hana Fbry, hovorkya Iniciatvy Inakos a koordinrka zmienenho projektu, a dodala: "Nai aktivisti zbieraj podpisy vo vch mestch po celom zem SR od zaiatku tohto roka."

Iniciatva Inakos mala svojich aktivistov a aktivistky aj na nedvnom festivale na Zelenej vode, pretoe poda slov jednho z nich, Ivana Slvku z Novho mesta nad Vhom, s "festivaly tradinm miestom, kde sa schdzaj (nielen) mlad udia s otvorenmi liberlnymi nzormi, pod ktor sa neboja podpsa."

Prezentcie neziskovch mimovldnych organizci sa stali nedienou tradinou sasou Pohody; Iniciatva Inakos sa vak na om zastn po prv raz. "Na Pohodu prdeme o.i. s asou fotografickej vstavy projektu Kto je kto?, ktorej cieom je pri pohade na fotografie vyvolva v divkoch otzky, preo s niektor komunity negatvne nlepkovan a stigmatizovan len preto, e sa v nieom odliuj od tzv. normy, ke inak sa sprvaj rovnako ako majoritn as obyvatestva; nikomu svojm ivotom neubliuj a ij v slade s obianskymi a udskmi poiadavkami, kladenmi na nich ttom a spolonosou," vysvetuje dvod asti InIn na Pohode Hana Fbry. "A samozrejme, chystme sa zska o najviac podpisov," doplnila hovorkya zdruenia.

Prvny poriadok Slovenskej republiky nedovouje gejskm a lesbickm prom uzatvra ttom uznvan partnersk zvzky tak ako je tomu u vo vej asti Eurpskej nie, ktorej je Slovensko lenom - a to aj napriek Rezolcii o homofbii z 18. janura 2006. V nej Eurpsky parlament vyzva vetky lensk tty, aby prijali akkovek alie opatrenia, ktor povauj za primeran v boji proti homofbii, diskrimincii zaloenej na sexulnej orientcii a podporili a uplatnili zsadu rovnosti vo svojej spolonosti a prvnom poriadku a alej nalieha na lensk tty, aby prijali prvne predpisy, ktor ukonia diskriminciu, ktorej elia partneri rovnakho pohlavia v oblastiach dedenia, vlastnctva, njmu, dchodkov, dan, socilneho zabezpeenia at.

Petcia na podporu prijatia Zkona o registrovanom partnerstve potrv a do konca roka 2006. Projekt Kto je kto? finanne podporil Slovensko-esk ensk fond.
*/