/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Inakos chce v oblasti registrovanch partnerstiev spolupracova s vldou
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Inakos chce v oblasti registrovanch partnerstiev spolupracova s vldou

2006-08-16 14:22:59
Inakos v liste ocenila fakt, e sa v schvlenom programovom vyhlsen uvdza: Vlda bude realizova kroky k elimincii akchkovek foriem diskrimincie z dvodu pohlavia, nboenskho vyznania alebo viery, rasovho pvodu, nrodnostnho alebo etnickho pvodu, zdravotnho postihnutia, veku alebo sexulnej orientcie.  Tto vlda je poda hovorkyne Inakosti Hany Fbry "prvou v histrii Slovenskej republiky, ktor sa v programovom vyhlsen vslovne zaviazala k ochrane prv ud s homosexulnou orientciou."
 
V sasnosti pracuj jednotliv lenovia vldy na podrobnom rozpracovan programovho vyhlsenia na cel tvorron funkn obdobie. Sasou rozpracovania programovho vyhlsenia bude aj nvrh plnu legislatvnych loh. Inakos listom konkretizovala svoju poiadavku, aby sa uveden zvzok z programovho vyhlsenia vldy premietol do konkrtnych opatren jednotlivch rezortov.
 
"Vdy, ke sme sa za poslednch 10 rokov obrtili na vldu, jej lenov alebo na Nrodn radu SR s poiadavkou o prijatie zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia, dostvali sme odpove, e je potrebn, aby prebehla najskr celospoloensk diskusia na tto tmu. Domnievame sa preto, e zkladnm krokom tejto vldy by mohla by aktvna podpora takejto celospoloenskej diskusie a objektvnej informanej kampane, a to najm vo verejnoprvnych mdich," zdraznila prvnika Inakosti Eva Admkov.

Vyvrcholenm celospoloenskej diskusie o eliminovan diskrimincie z dvodu sexulnej orientcie by malo by poda Admkovej prijatie zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia. Jeho prprava a schvlenie by mali nadvzova na celospoloensk diskusiu a na Eurpsky rok rovnakch prleitost pre vetkch, ktorm m by rok 2007 a do ktorho sa chce vlda Roberta Fica tie aktvne zapoji. InIn v tejto svisloti ponkla Vlde SR spoluprcu i u pri rozpracvan programovho vyhlsenia vldy v uvedenej veci, ale najm pri realizcii prijatch opatren, osobitne pri prprave nvrhu zkona o registrovanom partnerstve.

Hana Fbry k tomu dodva: "Za dleit povaujeme aj tvorbu a podporu grantovch programov zameranch na eliminovanie diskrimincie ud s homosexulnou orientciou v spolonosti, uskutoovanie napr. odbornch konferenci na tto tmu pod ztitou  podpredsedu vldy pre otzky menn pna Duana aplovia atp. V prpade, ak bude zriaden avizovan rad pre meniny, povauje Iniciatva Inakos za dobr a potrebn, aby boli jeho zamestnancami aj zstupcovia gejskolesbickej komunity."
*/