/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - SDK, Mikuls Dzurinda
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

SDK, Mikuls Dzurinda

2006-03-20 14:29:39

Prijatie tohto zkona je dleit z hadiska plnohodnotnej kvality ivota homosexulnych dvojc. Za podstatn povaujeme aj jeho nediskriminan rozmer a napanie mylienok demokracie a humanity. Petcia bude predloen ministrom novej vldy a poslancom Nrodnej rady SR, ktor vzdu z nadchdzajcich parlamentnch volieb.

V sasnom obdob zostavujete svoj volebn program. Preto povaujeme za dleit obrti sa teraz na Vs s vzvou, aby ste zahrnuli predloenie alebo aspo podporu takhoto zkona do svojho programu na nadchdzajce volebn obdobie.

Da 16. 2. 2006 ste na odbornej programovej konferencii SDK DS predstavili Vau vziu Slovenska. Chcete Slovensko spen, aby bol kad lovek spen sm osebe, vo svojej rodine, spoloenstve, v ktorom ije, o je nesporne, aj poda Vs, prirodzen a normlna tba kadho z ns. Hovorte o potrebe vzjomne sa tolerova a solidarizova. Hovorte o Slovensku spravodlivom, o Slovensku, ktor bude spenou krajinou vtedy, ak si vetci udia bud v prvom rade rovn v prleitostiach. spen Slovensko m by obianske, m sa rozvja ako spolonos slobodnch ud s rovnoprvnym a rovnocennm postavenm. Ako prklad obianskeho Slovenska uvdzate toleranciu k prvam obanov patriacich k meninm a silie meniny integrova a nie segregova.

Ven pn predseda, ak ste tieto slov mysleli naozaj vne, potom niet dvodu, aby ste v novom volebnom obdob nepodporili prijatie zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia.

Nvrh zkona by mal by koncipovan tak, aby bolo zrejm, e registrovan partnerstvo dvoch osb rovnakho pohlavia nijako neohrozuje tradin manelstvo mua a eny. Ak poda zkona o rodine je manelstvo zvzkom mua a eny, ktorho hlavnm elom je vchova det, tak registrovan partnerstvo by bolo zkonom uznanm zvzkom dvoch osb rovnakho pohlavia, ktorho hlavnm elom je naplnenie potreby partnerstva a partnerskej istoty a opory v osobnom ivote. registrovan partnerstvo by sa od manelstva lilo v osobch, ktor ho mu uzatvra, teda nie mu a ena, ale dve osoby rovnakho pohlavia. Odliovalo by sa aj v hlavnom cieli, ktor sa nm sleduje, a sce nie vchova det, ako je tomu v manelstve, ale spolon ivot v partnerskom zvzku. V nvrhu zkona by sa neumoovala adopcia det takmto prom.

Vieme, e nie je ahk otvori na Slovensku tmu registrovanch partnerstiev, ktor je zatia ete stle konzervatvnou asou spolonosti tabuizovan a dmonizovan. Ale posledn vskumy verejnej mienky poukazuj, e celkov nzor spolonosti sa u ns men smerom k pozitvnemu vnmaniu naej meniny tak, ako je tomu v inch vyspelch krajinch.

A pripomname, e 15. marca 2006 bol zkon o registrovanch partnerstvch schvlen aj v eskej republike.

iadame Vs preto o odpove, i a akm spsobom podporte v novom volebnom obdob vypracovanie a prijatie zkona o registrovanom partnerstve.

*/