/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Strach z neznmeho (alebo o registrovanom partnerstve)
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Strach z neznmeho (alebo o registrovanom partnerstve)

2006-03-17 23:15:40
registrovan partner alebo partnerka je lovek, s km zdieame intimitu a dveru zvyajne na najvyej rovni. Intimita je monos bezpene zdiea kadodenn mylienky, je to telesn intimita, intimita vyvstvajcu z prevania akej choroby, resp. smrti partnera, partnerky, ako aj intimita smtku jednho z partnerov, partneriek po smrti svojho partnera, partnerky. Rovnako dvera m niekoko rovn - od kadodennej dvery, cez dveru v zastupovan partnerom v rznych oblastiach, napr. majetkov a finann dveru a po dveru v zleitostiach ohrozenia i monej smrti. registrovan partner alebo partnerka s v prpade mnohch ud jedinm lovekom, ktor im poskytuje relnu podporu, dveru a intimitu/blzkos.

Spomnan pocity a potreby sa u ud diametrlne neodliuj a vyskytuj sa bez ohadu na sexulnu orientciu. Jedinm rozdielom medzi tmito dvomi skupinami ud je, e u skupiny gejov a lesieb neexistuje monos legitimcie tohto zvzku a teda akhosi prirodzenho vystenia partnerskho vzahu do nieoho, o by pre ostatnch ud okolo bolo signlom toho, e tto dvaja udia patria jeden k druhmu a e pre ostatnch prestvaj by potencilnym partnerom, partnerkou.

Legitimizcia partnerskho zvzku vytvra pre dan pr psychologick istotu. Pre gejov a lesby ijcich v partnerskch vzahoch je prve tto istota zatia neznmou a uzkonenie registrovanho partnerstva by bolo alternatvou pre jej vytvranie. Legitimizcia partnerskho zvzku zmen spsob, akm lovek o sebe rozma, akm rozma o svojom partnerovi, partnerke. Men spsob, akm lovek rozma o budcnosti a spolonom ivote, rovnako men spsob, akm sa k vm ostatn udia a intitcie sprvaj.

Uzkonenie intittu P do vekej miery pomha oddmonizovaniu a odmtizovaniu gejskej a lesbickej spolonosti a dva priestor pre bezpenejie zverejovanie partnerskch vzahov gejov a lesieb. Okrem inho napomha tomu, e vo vnman majoritnej spolonosti bud tieto partnersk vzahy chpan ako prirodzenejie a postupne sa odstrni ich socilna stigma

Gejovia a lesby s zvyajne vystaven silnmu tlaku heteronormatvnej spolonosti a asto ij v tomto strese vek as svojho ivota. Toto m vplyv nielen na nich samotnch, ale ovplyvuje to aj ir okruh ich rodiny: rodiov, srodencov a alch rodinnch prslunkov, ktor s vystaven nepohode z toho, e maj v rodine niekoho, kto je spolonosou stigmatizovan a odmietan. Homofbia spolonosti teda zvyajne stigmatizuje ir okruh ud ako len tch, ktorch sa to priamo tka. Uzkonenie intittu P prinesie viac repektu do atmosfry spolonosti a pome k postupnmu odstigmatizovaniu gejov, lesieb, ich heterosexulnych rodiov, ich heterosexulnych srodencov a alch rodinnch prslunkov.

Uzkonenie intittu P zni mnostvo frustrci gejov, lesieb a ich rodn z pocitu spoloenskho odmietania. Rovnako, uzkonenie tohto intittu bude ma siln vplyv na zmenu postoja heterosexulnej majority voi svojim gejskm a lesbickm spoluobanom a spoluobiankam smerom k pozitvnemu vnmaniu ich partnerstva a zvyujcej sa akceptcie a repektu voi inakosti. Tak ako boli v 20. storo podobnm dmonom napr. manelstv farebnch s bielymi, tak je na konci 20. a na zaiatku 21. storoia takmto dmonom tematika prv gejov a lesieb. Tak ako udia pochopili a prijali zmiean manelstv a prestali sa ich b, pretoe im porozumeli a zistili, e strach z nich nebol opodstatnen, tak aj v prpade gejov a lesieb je potrebn snai sa chpa, rozumie, repektova, akceptova. Uzkonenie intittu P by sa tak stalo sasou zmienenho procesu zbavovania sa strachu z neznmeho.
*/