/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Preo spolu ijce pry osb rovnakho pohlavia<br/> potrebuj intitt registrovanho partnerstva
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Preo spolu ijce pry osb rovnakho pohlavia
potrebuj intitt registrovanho partnerstva


2006-02-03 20:43:01

Odtabuizovanie tmatiky sexulnych menn, prevencia homofbie

Tabuizovanie tmy homosexuality, s ktorou sme sa stretvali v minulosti, ale ktor pretrvva a doposia, vedie k neznalosti heterosexulnej viny, resp. k skreslenm nzorom, m sa len posiluje negatvny postoj spolonosti k tejto skupine obanov. Homosexulna menina je tak nten i s nezmyselnm pocitom strachu a viny za nieo, za o neme. Je otzne, o priniesla homosexulnym prom demokracia, ku ktorej sa hlsi l. 1 stavy Slovenskej republiky, ak nemu uplatova rovnak prva ako ostatn len z dvodu svojej odlinej sexulnej orientcie, za ktor nemu.

Podpora trvalch partnerskch vzahov.

Osobn vzahy ud zaloen na vzjomnej vzbe, rodinnch putch a trvalom priatestve s vznamnou sasou socilnej sfry kadho jednotlivca. Trval vzahy zabrauj izolcii a osamelosti, pomhaj udriava integritu jedinca. Preto treba podporova trval a zvzn vzahy nielen medzi heterosexulne orientovanmi umi, ale aj medzi homosexulmi.

Vytvorenie rovnakch ekonomickch podmienok pre L/G pry

So zreteom na tradciu v slovenskej spolonosti, kde m intitt manelstva trval a nezastupiten miesto, navrhuje sa pre homosexulne pry nov a od manelstva odlin prvny intitt registrovanho partnerstva. Faktom je, e homosexulne pry ij v rovnakch ekonomickch podmienkach ako heterosexulne pry, a teda maj rovnak citov, ale aj ekonomick dvody pre prvnu pravu svojho vzahu. Argument, e na to mu vyui jestvujce skromnoprvne zmluvy neobstoj, lebo tie v mnohch prpadoch nestaia pokry vetky oblasti skromnho ivota v dostatonom rozsahu.

Odbremenenie ttu pri poskytovan socilnej pomoci

V rmci pravy vzjomnch vzahov registrovanch partnerov sa zavdza aj vzjomn vyivovacia povinnos partnerov, teda s oprvneniami, ktor tt uznanm registrovanho partnerstva tmto prom poskytuje, ber na seba partneri aj zodpovedajcu povinnos odbremeujcu tt.

Ochrana majetku nadobudnutho v spolonej domcnosti

Registrovan partner sa pre ely dedenia zo zkona dostva do rovnakho postavenia ako pozostal manel. Sben existencia manelstva a registrovanho partnerstva je vylen, preto vdy bude dedi bu pozostal manel alebo registrovan partner.
*/