/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Partneri a sympatizanti
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Partneri a sympatizanti

2007-01-01 22:29:23
tatt partnera vznik podpisom zmluvy o sinnosti; ak ide o obianske zdruenie, tak sa tto zmluva uzatvra poda 16 zkona . 83/1990 Zb. o zdruovan obanov.

Sympatizantom/kou Iniciatvy Inakos sa stva kad, kto odovzd Iniciatve Inakos vyplnen formulr a tm vyjadr podporu nmu poslaniu a cieom naej innosti.

Sympatizant/ka Iniciatvy Inakos m prvo zastova sa na vetkch naich innostiach, obraca sa na nae orgny s nvrhmi a pripomienkami a by plne a pravdivo informovan o vetkch naich innostiach a innostiach naich orgnov.

Sympatizant/ka nie je povinn/ plati lensk prspevky, nie je oprvnen/ hlasova na rokovan naich orgnov a neme by do nich volen/.

Kompletne vyplnen a podpsan formulr zalite na nau adresu. Obratom budete vyrozumen o obdran formulra a zskan tattu sympatizanta/ky Iniciatvy Inakos.

*/