/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - lenovia
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

lenovia

2007-01-01 22:08:58
lenstvo v Iniciatve Inakos vznik dom schvlenia iadosti o prijatie za lena sprvnou radou zdruenia a zaplatenm stanovenho lenskho prspevku.

Kompletne vyplnen a podpsan iados o prijatie za lena zalite na nau adresu. Obratom budete vyrozumen o prijat za lena a bud vm zaslan informcie na zaplatenie lenskho prspevku.

Ak ste prvnick osoba (obianske zdruenie, ndcia, mldencka organizcia, s.r.o., ...), vyplte iados o prijatie za lena pre prvnick osoby.

Poda rozhodnutia sprvnej rady Iniciatvy Inakos je vka lenskho prspevku 500,- Sk rone za kad aj zapoat kalendrny rok lenstva, vrtane kalendrneho roku, v ktorom lenstvo vzniklo.

len/lenka Iniciatvy Inakos m najm nasledovn prva:
a) zastova sa na vetkch innostiach zdruenia,
b) voli a od 18 rokov by volen do vetkch orgnov zdruenia,
c) obraca sa na orgny zdruenia s nvrhmi, pripomienkami a sanosami,
d) by plne a pravdivo informovan o vetkch innostiach zdruenia a jeho orgnov, ako aj o jeho hospodren.

len/lenka Iniciatvy Inakos m najm nasledovn povinnosti:
a) dodriava stanovy zdruenia,
b) plni uznesenia orgnov zdruenia,
c) zodpovedne vykonva zveren lohy a funkcie v slade so zujmami lenov, poslanm a ciemi innosti zdruenia,
d) chrni majetok zdruenia a jeho dobr meno,
e) plati lensk prspevky vo vke urenej sprvnou radou.

*/