/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Stanovisko k uzneseniu Rozhlasovej rady
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Stanovisko k uzneseniu Rozhlasovej rady

2007-12-19 08:45:33
Iniciatva Inakos chpe toto uznesenie tak, e je myslen veobecne tak, e vdy pri zobrazovan jednho modelu spoluitia (napr. heterosexulnych dvojc) bude v budcnosti v relcich SRo zabezpeen aj adekvtna prezentcia meninovch modelov spoluitia (napr. homosexulnych dvojc), m sa napln poiadavka Rozhlasovej rady na zabezpeenie plurality nzorov.

V opanom prpade, ak by bolo zmerom tohto uznesenia poadova pluralitu nzorov len vo vzahu k vysielaniam zobrazujcim ivot homosexulov resp. homosexulnych prov, ilo by o poruenie viacerch zkonov, najm:

1. Rozpor s l. 12 stavy SR, poda ktorho udia s slobodn a rovn v dstojnosti i v prvach.

2. Rozpor so zkonom . 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchdzan v niektorch oblastiach a o ochrane pred diskriminciou (antidiskriminan zkon), poda ktorho:
2 ods. 1: Dodriavanie zsady rovnakho zaobchdzania spova v zkaze diskrimincie z akhokovek dvodu.

2 ods. 3: Dodriavanie zsady rovnakho zaobchdzania spova aj v prijman opatren na ochranu pred diskriminciou.

2 ods. 5: Priama diskrimincia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchdza menej priaznivo, ako sa zaobchdza, zaobchdzalo alebo by sa mohlo zaobchdza s inou osobou v porovnatenej situcii.

3. Rozpor so zkonom . 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase, poda ktorho
2 ods. 1: Slovensk rozhlas je verejnoprvna nrodn, nezvisl, informan, kultrna a vzdelvacia intitcia, ktor poskytuje slubu verejnosti v oblasti rozhlasovho vysielania.
8 ods. 1: Rozhlasov rada
dohliada na dodriavanie tohto zkona a plnenie loh, ktor Slovenskmu rozhlasu vyplvaj z osobitnch predpisov, 6)
priom medzi osobitn predpisy mono zaradi aj stavu SR a antidiskriminan zkon

Zver: Iniciatva Inakos podala podnet na SNSP na preskmanie uznesenia Rozhlasovej rady z 11.12.2007 z hadiska sladu s antidiskriminanm zkonom, s stavou SR a so zkonom o SRo.

*/