/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Ven pn, Robert Fico, predseda vldy Slovenskej republiky
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Ven pn, Robert Fico, predseda vldy Slovenskej republiky

2007-12-18 07:56:50
Jednou z menn, na ktor sa ERRP zameriaval, bola aj menina tvoren umi s homosexulnou orientciou. Iniciatva Inakos zskala grant z prostriedkov E a vldy SR na projekt pod nzvom SME TU - dni inakosti.
Ilo o celoron projekt, v rmci ktorho bola na Slovensku otvoren celospoloensk diskusia o postaven a potrebch homosexulnej meniny.
Projekt zahal odborn seminr, umeleck vstavy, edukan vstavu na vonch priestranstvch v troch mestch, divadeln predstavenia, tlaov besedy, rozhlasov relcie vo verejnoprvnom rozhlase a rad alch aktivt.
Na viacerch akcich sa osobne zastnil aj podpredseda vldy SR pn Duan aplovi a europoslankya za stranu SMER-SD pani Monika Flakov - Beov.

Vsledkom tohto celoronho projektu je zistenie, e:
a) nastal posun vo vnman homosexulov verejnosou a vina slovenskej verejnosti nevnma homosexulov negatvne - za cel rok sa vyskytol len 1 prpad negatvnej reakcie, ostatn reakcie boli pozitvne alebo neutrlne,
b) homosexulna menina pociuje ako zkladn nedostatok nemonos uzavrie ttom uznan registrovan partnerstvo dvoch osb rovnakho pohlavia, ktor by nielen umoovalo prvnu istotu v majetkovoprvnych vzahoch dvojice, ale by zrove aj bolo potvrdenm dstojnosti a vnosti takhoto vzahu.

Strana SMER-SD sa usiluje o aktvne lenstvo v Strane eurpskych socialistov, ktor aktvne bojuj za prva gejov a lesieb a presadzuj prijmanie zkonov o registrovanch (registrovanch) partnerstvch v jednotlivch ttoch E (napr. esk republika, panielsko). To bolo dvodom pre ktor Iniciatva Inakos v rmci svojich medzinrodnch kontaktov vyzvala eurpskych socialistov, aby pokraovali v dialgu so stranou SMER-SD.

Preto ns prekvapilo Vae vyhlsenie minul tde, e Vs tma registrovanch partnerstiev vbec nezaujma a e Tu je stle nejak zujem vtla spolonosti tmy, ktor dohromady nikto nechce a potom na nich robi konfrontcie. Toto je tma, ktor poda ma nikoho nezaujma a ma u vbec nie.

Vae vyhlsenie je nielen popretm relnosti Vho zujmu o prijatie za plnoprvneho lena Strany eurpskych socialistov, ale zrove aj negovanm vsledkov Eurpskeho roka rovnakch prleitost pre vetkch, ktor sa uskutonil ako program a za peniaze vldy, ktor vediete.

Ven pn premir,

homosexuli na Slovensku nemaj zujem by predmetom politickej konfrontcie. T vyvolvaj politici, ktor sa snaia priivi na tejto tme, nie verejnos a nie my. Jednoznane to potvrdili vsledky nho projektu, ktor prebehol poas ERRP 2007.

Ste predsedom vldy a predsedom najsilnejej politickej strany, ktor m v nzve socilnu demokraciu. Mte nielen relnu monos, ale vo vzahu k idem socilnej demokracie aj zodpovednos zabezpei prijatie zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia. Ide o zkon, ktor upravuje prva meniny, preto nikdy nebude tlak verejnosti na jeho prijatie tak, ako ke ide o in zkony, ktor sa tkaj kadho. Po prijat zkona, ktor nikomu neubliuje, ale naopak vemi prospeje asti daovch poplatnkov tohto ttu, prestan aj konfrontan kampane rovnako, ako sa to stalo po prijat takchto zkonov aj v inch krajinch.

Oceujeme dobr spoluprcu s pnom podpredsedom vldy Duanom aploviom, ktor, poda jeho osobnch vyhlsen, nem problm zaa vykonva relne kroky vedce perspektvne k prijatiu uvedenho zkona. Dfame, e v roku 2008 tak bude mc zaa robi aj oficilne, ako podpredseda vldy SR.

V Bratislave 18. decembra 2007.

Jlius Koleni,
predseda sprvnej rady Iniciatvy Inakos

*/