/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Inakos: Problematiku sexulnych menn by mala riei intitcia
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Inakos: Problematiku sexulnych menn by mala riei intitcia

2007-10-11 00:26:23
"Tento rok bol dleitou udalosou seminr Inakos a diskrimincia," informoval Koleni. Ako uviedol, "zvery ukzali, e v slovenskej spolonosti nastal v tejto problematike posun na odborn rove."
Na Slovensku vak chba pecifick intitt, ktor by rieil problematiku spoluitia gejov a lesieb. Poda Inakosti by sa mala takto intitcia vytvori.
Zvery z konferencie poukzali aj na to, e naa prvna prava, zaoberajca sa homosexualitou, sa obmedzuje len na antidiskriminan zkon, teda len na oblas pracovnch vzahov. Iniciatva upozoruje, e mnoh z jej pripomienok k nvrhu novely antidiskriminanho zkona ostali bez povimnutia.
"iadali sme pravu textov, v ktorch doposia nie je zahrnut zkaz diskrimincie na zklade sexulnej orientcie", upozornil Koleni. Ministerstvo prce, socilnych vec a rodiny vak riei problm len v pracovnej oblasti. Aj ministerstvo kultry riei tto otzku len vo svojej oblasti. Preto by mal poda Inakosti existova orgn vkonnej moci, ktor by gestoroval vzah medzi ttom a meninou.

Predstavitelia Inakosti oakvaj, e vlda zane robi konkrtne kroky smerujce k prijatiu zkona o registrovanch partnerstvch osb rovnakho pohlavia. Za pozitvne povauj pozvanie predstaviteov eurpskych socialistov na spolon konferenciu. "Nevidme to ako vec, ktor sa vyriei za es, sedem rokov, bude to rchlejie," povedal Koleni, hoci ministerka Tomanov sa u dvnejie vyjadrila, e ministerstvo nem prpravu tohto zkona zaraden do legislatvnych loh.

*/