/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - <u>Tlaov sprva</u>
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Tlaov sprva

2007-10-12 09:53:33
V rmci tohto projektu Iniciatva Inakos v roku 2007 u realizovala nasledovn aktivity:
- odborn seminr Inakos a diskrimincia,
- divadeln predstavenie hry Christophera Duranga NEVYLIEITEN͓,
- vtvarn sa Coming Out Art,
- putovn edukano - umeleck vstavu SME TU - dni inakosti.

V roku 2007 bud Iniciatvou Inakos ete realizovan:
- rozhlasov relcie na tmy diskrimincie na zklade sexulnej orientcie,
- putovn divadeln predstavenie hry Rona Clarka a Sama Bobricka "NORMAN, SI TO TY?", ktor sa uskuton
v Bratislave 29.11.2007
v Pieanoch 5.12.2007
v Leviciach 10.12.2007
- vstava vtvarnch diel venovan Ivanovi Pogaiovi, v doch 15.11.2007 - 22.11.2007 v Dome Kultry Zrkadlov hj, Bratislava - Petralka.

Iniciatva Inakos podala pripomienky k nvrhu novely Antidiskriminanho zkona, o ktorch informoval len sprvnej rady Iniciatvy Inakos Ivo Slvka. Iniciatva Inakos v nich poadovala:
- pravu textu viacerch zkonov, v ktorch doposia nie je dsledne premietnut zkaz diskrimincie z dvodu sexulnej orientcie, - vytvori v rmci ttnych intitci miesto osoby poverenej zabezpeova a koordinova innosti ttu pri eliminovan diskrimincie z dvodu sexulnej orientcie.

Na Slovensku chba poverenie pre jeden orgn vkonnej moci ttu, aby gestoroval vzah ttu a meniny tvorenej umi s inou sexulnou orientciou.

Poda nzoru Iniciatvy Inakos by takmto gestorom mal by podpredseda vldy Duan aplovi.

      Stanovisko Iniciatvy Inakos k odpovedi Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny SR Vboru NR SR pre udsk prva, nrodnosti a postavenie ien na jeho uznesenie . 72 z 12. jna 2007 je tak, e Iniciatva Inakos:
-     vie, e MPSVaR SR (ale ani iadne in slovensk ministerstvo) nem zatia v plne legislatvnych loh ani vo svojej gescii prpravu zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia,
-     vta ochotu MPSVaR SR participova v rmci svojich kompetenci na prprave takhoto zkona s jeho budcim gestorom, o na osobnom prijat potvrdila v zastpen ministerky ttna tajomnka MPSVaR SR pani Emlia Krkov.

MPSVaR SR vo svojom liste vboru NR SR uviedlo, e bude realizova alie aktivity s cieom odstraovania diskrimincie z dvodu sexulnej orientcie, napr. zvi zaradenie osobitnej kategrie na podporu rozmanitosti ako hodnotiaceho kritria v rmci sae Zamestnvate stretov k rodine.

Ministerstvo zrove v liste upozoruje na Operan program Zamestnanos a socilna inklzia v rmci ktorho sa v novom programovacom obdob pota s podporou aktivt zameranch na eliminciu diskriminanch praktk aj z dvodu sexulnej orientcie v rmci projektov predkladanch mimovldnymi organizciami a almi intitciami.

        Poda predsedu sprvnej rady Iniciatvy Inakos Jliusa Kolenia, Iniciatva Inakos oakva, e vlda SR zane robi konkrtne kroky smerujce k prijatiu zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia.

Svojou podstatou tto oblas patr do gescie podpredsedu vldy SR pre vedomostn spolonos, eurpske zleitosti, udsk prva a meniny Duana aplovia.

Iniciatva Inakos sa preto obracia so iadosou na podpredsedu vldy SR Duana aplovia, aby sa ako hlavn gestor ujal prc na prprave nvrhu zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia, vrtane celospoloenskej a odbornej diskusie, o zrove bude pozitvnym signlom vldy o realizcii socilnodemokratickej politiky vo vzahu k meninm uviedol Jlius Koleni.

V Bratislave 11. oktbra 2007.

*/