/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - INICIATVA INAKOS zaala realizova projekt pod nzvom SME TU - dni inakosti.
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

INICIATVA INAKOS zaala realizova projekt pod nzvom SME TU - dni inakosti.

2007-02-26 11:44:20

I. JAR - DISKRIMINCIA

a) odborn seminr venovan otzke diskrimincie z dvodu prslunosti k niektorej zo znevhodnench skupn s osobitnm zreteom na GLB meninu
Divadeln predstavenie autora Christophera Duranga Nevylieiten (v rmci seminra), tma homosexuality a bisexuality a partnerskch vzahov
b) Diskusn relcie v rozhlase na tmy zo seminra
Cieom je zaobera sa pecifikami diskrimincie jednotlivch menn s osobitnm zameranm na GLB meninu

II. LETO - CESTA K ROVNOPRVNOSTI

a) Putovn vstava umiestnen na verejnch priestranstvch v Bratislave, Banskej Bystrici a v Koiciach zameran najm na tmy registrovanch podmienok GLB meniny v E a na Slovensku, histria a sasnos
b) Vtvarn sa Coming Out-Art - nrodn kolo medzinrodnej sae v Belgicku/Antverpy
c) Vstava vtvarnch diel venovan Ivanovi Pogaiovi vtvarn diela nielen zo sae Coming Out-Art
d) Diskusn relcie v rozhlase na tmy z putovnej vstavy
- Cieom je oboznmi verejnos s histriou a sasnosou ivota GLB meniny so zameranm na Eurpu a Slovensko, osobitne na trend vvoja od diskrimincie v minulosti po smerovanie k rovnoprvnosti v sasnosti.

III. JESE - PRAVDA ALEBO OSAMELOS

a) Tlaov konferencia
prieben vyhodnotenie projektu a oznmenie vsledkov vtvarnej sae
b) Putovn divadeln predstavenie
Hra autorov Rona Clarka a Sama Bobricka Norman si to Ty? s tmou coming outu a vzahov rodiov a ich homosexulnych det v rznych mestch na Slovensku
c) Diskusn relcie v rozhlase na tmy osamelosti z dvodu prslunosti k niektorej menine a na tmu coming outu
Cieom je poukza na problematiku osamelosti jednotlivca spsobenho jeho vylenm zo spolonosti z dvodu prslunosti k niektorej diskriminovanej menine v prpade, ak vinov spolonos upiera meninm rovnoprvne postavenie.

IV. ZIMA - RZNORODO A ZROVE SPOLONE

a) Tlaov beseda Iniciatvy Inakos
vyhodnotenie vsledkov sinnosti so SNSP, zhrnutie vsledkov projektu a odporanie alieho postupu kroky, ktor je potrebn vykona na rovnoprvne postavenie GLB meniny na Slovensku
b) Diskusn a informan relcie v rozhlase o vsledkoch projektu
Cieom zimnej asti projektu je vyhodnotenie Eurpskeho roku 2007 a prijatie odporan do budcnosti, ktor poved k vnmaniu LGB meniny ako rovnocennej sasti slovenskej a eurpskej spolonosti. Zmerom projektu SME TU dni inakosti nie je predloi v roku 2007 nvrh zkona o registrovanom partnerstve. Projektom sa vytvra priestor na ron celospoloensk diskusiu o tom, e udia s homosexulnou orientciou s tu, tvoria rovnocenn meninu s inmi meninami a maj rovnak prva ako ostatn.

ERRP 2007 rad vldy

Tento dokument bol vypracovan s finannou podporou Eurpskej nie. Za obsah tohto dokumentu je vlune zodpovedn Iniciatva Inakos a za iadnych okolnost neme by povaovan za postoj Eurpskej nie alebo radu vldy SR.

*/