/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - Pravidl sae Coming Out-Art
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Pravidl sae Coming Out-Art

2007-02-26 11:33:15

lnok 2 - Zkladn informcie

1. Zmerom sae je oceni umeleck diela, ktor vyjadria o najlepie podstatu coming out-u.
2. Ocenen bud tri vazn diela. Od jednho astnka/astnky me by ocenen iba jedno dielo.
3. Dielo, ktor sa umiestni na prvom mieste postpi do medzinrodnho kola sae Coming Out-Art v jli 2007 v Antverpch, Belgicko organizovanej The Pink House - ARO, Draakstraat 1, 2018 Antwerpen, Belgium.

lnok 3 - as

1. Sa je otvoren pre kadho.
2. Umeleck dielo mus by dielom vizulneho umenia, naprklad: maba, vodov farby, uhlk, ceruzka, sochy, fotografie
3. Literatra, pozia, filmy, piesne at. nie s dovolen.
4. Umeleck diela musia by vo vekosti a z materilu, ktor umonia ich vystavenie v galrii.
5. Od momentu doruenia je dielo zaraden do sae.
6. Diela sa doruuj potou na adresu: Ganymedes - Iniciatva Inakos
P.O. Box 4
830 00 Bratislava 3
7. Umeleck diela musia by doruen organiztorovi do 31. mja 2007.
8. Organiztor m prvo odmietnu dielo v prpade jeho neleglneho obsahu alebo z praktickch dvodov.

lnok 4 - Porota

1. Nezvisl porota bude zloen z lenov/leniek a jej predsedu/predsednky: niektor z nich bud z LGBT komunity, niektor bud profesionlni umelci/umelkyne.
2. V prpade rovnosti hlasov je hlas predsedu/predsednky poroty rozhodujci.
3. Zastnen umeleck diela bud posudzovan na zklade:
- umeleckch a estetickch kvalt,
- prvku vyjadrenia podstaty coming out-u z toho hadiska, e bude blzke tm, ktor u preli coming out-om a e sprostredkuje vznam coming out-u tm, ktor nie s LGBT.

lnok 5 - Veobecn podmienky

1. Organiztor sae je oprvnen zverejova diela zaraden do sae.
2. Iniciatva Inakos nie je poisten pre prpad odcudzenia, pokodenia alebo znienia
3. Proti rozhodnutiu poroty nie je mon sa odvola.
4. Svojou asou v sai shlas astnk/astnka s pravidlami sae opsanmi vyie.

ERRP 2007 rad vldy MSD

Tento dokument bol vypracovan s finannou podporou Eurpskej nie. Za obsah tohto dokumentu je vlune zodpovedn Iniciatva Inakos a za iadnych okolnost neme by povaovan za postoj Eurpskej nie alebo radu vldy SR.

*/