/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - K zkonu o partnerstve homosexulov je Mikloko skeptick
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

K zkonu o partnerstve homosexulov je Mikloko skeptick

2007-06-12 16:53:44
Vbor v schvlenom uznesen, ktor predloili zstupcovia obianskeho zdruenia Iniciatva Inakos a osvojil si ho predseda vboru Lszl Nagy (SMK), vzal tesnou vinou prtomnch poslancov na vedomie informciu Inakosti o projekte Sme tu - dni inakosti a o monostiach spoluprce pri odstraovan diskrimincie gejov a lesieb v spolonosti a pri realizcii krokov na prijatie zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia. Predseda sprvnej rady Inakosti Jlius Koleni pred poslancami pripomenul zvery workshopu z otvracej konferencie k Eurpskemu roku rovnakch prleitost pod gesciou vicepremira Duana aplovia, ktor znamenali odporania otvori legislatvny proces zkona o spoluit osb rovnakho pohlavia. Citoval tie Programov vyhlsenie vldy i alie dokumenty na zklade ktorch by poda neho malo aj Slovensko prija takto zkon.

Poslanci vzali na vedomie uznesenie Eurpskeho parlamentu o homofbii, vyzvajce na ukonenie renia negatvnych obrazov homosexuality a poadujce prijatie zkonov zabezpeujcich odstrnenie diskrimincie prov rovnakho pohlavia. Vbor uloil predsedovi poiada ministerku prce o predloenie psomnej informcie o monosti prijatia zkona o registrovanom partnerstve dvoch osb rovnakho pohlavia v SR s uvedenm postupnosti potrebnch krokov a s asovm harmonogramom. Informciu by mala ministerka predloi do 30. septembra.

Koleni pre mdi zhodnotil prijat uznesenie pozitvne a oznail to za vek pokrok. Boli by sme radi, keby bola tto legislatva prijat ete v tomto volebnom obdob. Nevidme problm ani v zloen parlamentu, ve tam m siln zastpenie socilnodemokratick strana Smer a HZDS, ktor ohlsilo smerovanie medzi liberlov, povedal Koleni s tm, e z povahy tchto strn vyplva, e by mali zkon presadzova. Zstupcovia Inakosti sa pre mdi vyjadrili, e by privtali aj najmiernej model zrovnoprvnenia zvzkov homosexulov, ako prklad uviedli esk. Podpredseda vboru Frantiek Mikloko (KDH) je k nvrhu skeptick. Viem ako bude hlasova KDH. Predpokladm, e v tomto volebnom obdob asi bude parlament skr zdranliv, povedal pre

12. 6. 2007 14:30:00 | Copyright SITA 2007

*/